Contactpersoon: Ron Banis
Bedrijfsnaam: Autobedrijf Collewijn
Adres: Jan van Gentstraat 46 1171GL Badhoevedorp
E-mail: info@autobedrijf-collewijn.nl
Telefoon: 020-6595729
KvK nummer: 34152417

Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

U eerst om toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming is vereist;

Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Gebruikmaken van cookies voor analytische doeleinden t.b.v. uw gebruikersgemak.

Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website;

Om u service te kunnen verlenen, zoals het reageren op uw vragen en contactverzoeken.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gebruik persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons- en/of bezoekersgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

Naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Surfgedrag

Op het contactformulier vragen wij toestemming om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, te mogen gebruiken om u te kunnen benaderen. Geeft u hiervoor geen toestemming of verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij geen contact met u opnemen.

Rechten

Recht op inzage; u heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over u verwerken;

Recht op rectificatie (wijziging); u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te corrigeren;

Recht op beperking; u heeft het recht om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

Recht op verwijdering; u heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die in wet zijn beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer u toestemming voor een verwerking heeft ingetrokken en wij geen andere grond hebben voor de verwerking ervan;

Recht op bezwaar; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt door ons. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op een van bovengenoemde rechten, dan kan dat middels de contactgegevens van de Verantwoordelijke.

Klachten

Als je het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of de wijze, dan wel uitkomst, van uw verzoek, dan kunt u dat ons laten weten. Wij zullen dan vanzelfsprekend eerst proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door ons worden verzameld zullen veilig worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is bepaald. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Publicatiedatum

25 mei 2018